Privacybeleid Sara Torfs CV

https://www.tolivas.be

Privacybeleid

 1. Toepassingsgebied

Comm.V. Sara Torfs, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0715.929.977 (hierna “Tolivas” genoemd), neemt uw privacy ter harte en treft dan ook de nodige passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

Om als Tolivas een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij o.a. met persoonsgegevens. Aan de hand van dit privacybeleid (hierna: “Privacybeleid”) willen we u meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken

Dit Privacybeleid is van toepassing op (i) alle persoonsgegevens die Tolivas via de website www.tolivas.be (hierna: “Website”) en/of n.a.v. offline verkoop van producten en/of diensten en/of (mobiele) applicaties verzamelt (hierna tezamen “Diensten”) en (ii) het gebruik ervan voor o.m. uitvoering van afgesloten overeenkomsten en/of (gepersonaliseerde) marketingdoeleinden door Tolivas.

Door gebruik te maken van de Website, (mobiele) applicaties  en/of het aankopen van een product, erkent u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig gelezen hebt en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt.

 1. Definities

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, …, alsook alle gegevens die rechtstreeks of door te combineren kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vallen onder de noemer “persoonsgegevens”.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluit Tolivas een verwerkersovereenkomst af als afsprakenkader.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tolivas verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Bij een bezoek aan de Website: onder meer uw IP-adres en uw taalkeuze, o.m. door cookies (“technische informatie”);
 • Bij gebruik van de (mobiele) applicatie: uw e-mailadres, naam en voornaam en paswoord, uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”);;
 • Bij registratie op de nieuwsbrief: uw e-mailadres en naam en voornaam;
 • Bij aanmaken van een account: uw e-mailadres, naam en voornaam en paswoord;
 • Bij bestelling van een product of dienst: naam, voornaam, adresgegevens, facturatiegegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam (optioneel), BTW-nummer (optioneel), etc.;
 • Bij het invullen van een contactformulier: alle gegevens die u invult, waaronder naam en voornaam, e-mailadres, etc.;
 • Bij bestelling van een product of dienst: naam, voornaam, adresgegevens, facturatiegegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam (optioneel), BTW-nummer (optioneel), etc.;

Tot slot bewaren wij de schriftelijke communicatie tussen u en Tolivas.

 

 1. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens en voor welk doel hebben wij deze nodig?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen:

 • Door middel van cookies (zie Cookiebeleid https://tolivas.be/cookies);
 • Door middel van het invullen van een (online) contact- of invulformulier op de Website en/of de (mobiele) applicatie, of in documenten die u bij formulieren moet voegen;

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website en/of (mobiele) applicatie, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website en/of gebruik van de (mobiele) applicatie.

Tolivas verzamelt tevens persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens, financiële gegevens, etc.) met het oog op (i) het toesturen van nieuwsbrieven en/of (gepersonaliseerde) marketing, (ii) het kunnen leveren van de online dienst en/of producten, (iii) voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en factureren, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing- en reclame , of (iv) het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

 1. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mag Tolivas verwerken, omdat het kadert in haar gerechtvaardigd belang om onze Website en (mobiele) applicatie en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens, financiële gegevens, etc.) mag Tolivas verwerken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die onze klant met ons heeft afgesloten en ingevolge uw persoonlijke wens om gebruik te maken van onze Diensten.

Tolivas mag deze ook verwerken wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven (bv. versturen nieuwsbrieven, verwerken van uw aanvraag via ons online invulformlier, aanvaarding cookies, etc.).

Tolivas zal dus persoonsgegevens ook verwerken om een contract met u te kunnen sluiten en uit te voeren alsook om u op de hoogte te houden omtrent Tolivas. Indien u de benodigde persoonsgegevens niet kan bezorgen, kan Tolivas niet garanderen dat het een contract met u zal kunnen sluiten, noch uw verzoek kunnen behandelen, noch u op de hoogte kunnen houden door middel van nieuwsbrieven en via marketing.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Bij Tolivas worden uw persoonsgegevens niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden.

Tolivas deelt uw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:

 • het noodzakelijk is voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie vierde punt);
 • u ons hiervoor de toestemming geeft;
 • Tolivas wettelijk verplicht is om dit te doen;
 • ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek.

 

Als Tolivas voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij uw persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor heeft Tolivas met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Tolivas verstrekt deze bedrijven en personen alleen de persoonsgegevens die zij voor het leveren van de Diensten nodig hebben. De desbetreffende bedrijven en personen zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. Tolivas verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De volledige en bijgewerkte lijst van de beslissingen inzake de gepaste aard van Gegevensbescherming in de derde landen goedgekeurd door de Commissie van de EU kan worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl. Een kopie van de persoonsgegevens kan steeds worden opgevraagd via info@tolivas.be.

Verder delen wij u aanvullend, en zonder afbreuk te doen aan het vorige, nog als volgt mee over bepaalde diensten waarvan wij gebruik maken:

 1. Webwinkelsoftware

De webwinkel van Tolivas is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die Tolivas met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Tolivas heeft voor haar webhosting gekozen voor AndersCombell. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan Tolivas beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. AndersCombell heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersCombell is op basis van de overeenkomst die Tolivas met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Tolivas host haar webwinkel op een server in eigen beheer. Tolivas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 1. Webhosting

Tolivas neemt webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens Tolivas en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 1. E-mail en mailinglijsten

Tolivas maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de Website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze Website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de Website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link (“uitschrijflink”). Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze Website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze Website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Tolivas maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Combell. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Combell heeft geen toegang tot de postvak van Tolivas en Tolivas behandelt al haar e- mailverkeer vertrouwelijk.

 1. Betalingsverwerker

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maakt Tolivas gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 1. Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij Tolivas plaatst is onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Tolivas maakt gebruik van de diensten van bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat bpost onderaannemers inschakelt, stelt bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 1. Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maakt Tolivas gebruik van de diensten van FactuurSturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. FactuurSturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. FactuurSturen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 1. Google Analytics

Via onze Website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving).

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, en aanvullend, delen wij u nog mee:

 • Bij gebruik van de (mobiele) applicatie: uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd na uw verzoek;
 • Bij registratie op de nieuwsbrief: uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd na het uitschrijven

Tolivas heeft overigens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van de persoonsgegevens die zij van u ontvangt.

 1. Wat zijn uw rechten?

U heeft volgende rechten: recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@tolivas.be, of per aangetekende brief verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Tolivas (hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

 1. Wijzigingen

Tolivas behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Door de Website en/of de (mobiele) applicatie te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden van het Privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de Website en/of de (mobiele) applicatie, nadat het Privacybeleid werd gewijzigd, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

 1. Algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

Indien u van mening bent dat Tolivas ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan Tolivas gerichte verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

 

Toepassingsgebied

Comm.V. Sara Torfs, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0715.929.977 (hierna “Tolivas” genoemd), neemt uw privacy ter harte en treft dan ook de nodige passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). 

Om als Tolivas een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij o.a. met persoonsgegevens. Aan de hand van dit privacybeleid (hierna: “Privacybeleid”) willen we u meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken

Dit Privacybeleid is van toepassing op (i) alle persoonsgegevens die Tolivas via de website www.tolivas.be (hierna: “Website”) en/of n.a.v. offline verkoop van producten en/of (mobiele) applicaties verzamelt (hierna tezamen “Diensten”) en (ii) het gebruik ervan voor o.m. uitvoering van afgesloten overeenkomsten en/of (gepersonaliseerde) marketingdoeleinden door Tolivas.

Door gebruik te maken van de Website, (mobiele) applicaties  en/of het aankopen van een product, erkent u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig gelezen hebt en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt.

Definities

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, …, alsook alle gegevens die rechtstreeks of door te combineren kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vallen onder de noemer “persoonsgegevens”.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt. 

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluit Tolivas een verwerkersovereenkomst af als afsprakenkader.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tolivas verwerkt de volgende persoonsgegevens:

·       Bij een bezoek aan de Website: onder meer uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”);

·       Bij gebruik van de (mobiele) applicatie:  uw e-mailadres, naam en voornaam en paswoord, uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”);;

·       Bij registratie op de nieuwsbrief: uw e-mailadres en naam en voornaam;

·       Bij aanmaken van een account: uw e-mailadres, naam en voornaam en paswoord;

·       Bij bestelling van een product: naam, voornaam, adresgegevens, facturatiegegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam (optioneel), BTW-nummer (optioneel), etc.;

·       Bij het invullen van een contactformulier: alle gegevens die u invult, waaronder naam en voornaam, e-mailadres, etc.;

·       Bij bestelling van een product: naam, voornaam, adresgegevens, facturatiegegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam (optioneel), BTW-nummer (optioneel), etc.;

Tot slot bewaren wij de schriftelijke communicatie tussen u en Tolivas.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens en voor welk doel hebben wij deze nodig?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen:

·       Door middel van cookies 

·       Door middel van het invullen van een (online) contact- of invulformulier op de Website en/of de (mobiele) applicatie, of in documenten die u bij formulieren moet voegen;

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website en/of (mobiele) applicatie, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website en/of gebruik van de (mobiele) applicatie. 

Tolivas verzamelt tevens persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens, financiële gegevens, etc.) met het oog op (i) het toesturen van nieuwsbrieven en/of (gepersonaliseerde) marketing, (ii) het kunnen leveren van de online dienst en/of producten, (iii) voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en factureren, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing- en reclame , of (iv) het uitvoeren van een wettelijke verplichting. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mag Tolivas verwerken, omdat het kadert in haar gerechtvaardigd belang om onze Website en (mobiele) applicatie en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens, financiële gegevens, etc.) mag Tolivas verwerken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die onze klant met ons heeft afgesloten en ingevolge uw persoonlijke wens om gebruik te maken van onze Diensten.

Tolivas mag deze ook verwerken wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven (bv. versturen nieuwsbrieven, verwerken van uw aanvraag via ons online invulformlier, aanvaarding cookies, etc.).

Tolivas zal dus persoonsgegevens ook verwerken om een contract met u te kunnen sluiten en uit te voeren alsook om u op de hoogte te houden omtrent Tolivas. Indien u de benodigde persoonsgegevens niet kan bezorgen, kan Tolivas niet garanderen dat het een contract met u zal kunnen sluiten, noch uw verzoek kunnen behandelen, noch u op de hoogte kunnen houden door middel van nieuwsbrieven en via marketing.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Bij Tolivas worden uw persoonsgegevens niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. 

Tolivas deelt uw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:

●      het noodzakelijk is voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie vierde punt);

●      u ons hiervoor de toestemming geeft;

●      Tolivas wettelijk verplicht is om dit te doen;

●      ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek.

 

Als Tolivas voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij uw persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor heeft Tolivas met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Tolivas verstrekt deze bedrijven en personen alleen de persoonsgegevens die zij voor het leveren van de Diensten nodig hebben. De desbetreffende bedrijven en personen zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. Tolivas verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De volledige en bijgewerkte lijst van de beslissingen inzake de gepaste aard van Gegevensbescherming in de derde landen goedgekeurd door de Commissie van de EU kan worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl. Een kopie van de persoonsgegevens kan steeds worden opgevraagd via info@tolivas.be.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving).

·       Bij gebruik van de (mobiele) applicatie:  uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd na uw verzoek;

·       Bij registratie op de nieuwsbrief: uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd na het uitschrijven;

Tolivas heeft overigens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van de persoonsgegevens die zij van u ontvangt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft volgende rechten: recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@tolivas.be, of per aangetekende brief verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Tolivas (hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen

Tolivas behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Door de Website en/of de (mobiele) applicatie te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden van het Privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de Website en/of de (mobiele) applicatie, nadat het Privacybeleid werd gewijzigd, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

Algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).  

Indien u van mening bent dat Tolivas ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan Tolivas gerichte verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

 

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. 

Bestel nu