ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Identiteit van de verkoper

 

CommV Sara Torfs, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0715.929.977, hierna Tolivas genoemd en met telefoonnummer 32 478 62 07 92 en e-mailadres info@tolivas.be.

 1. Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met Tolivas en die geen Consument is, zoals hiernavolgend beschreven;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet (deels) handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst afsluit met Tolivas;
 • Klant: iedere Ondernemer of Consument;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand of een Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een Consument en Tolivas waarbij in het kader van georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Tolivas en de Consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst: een overeenkomst tussen Tolivas en de Consument (i) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Tolivas en de Consument op een andere plaats dan de verkoopruimten van Tolivas; of (ii) waarvoor een aanbod werd gedaan door de Consument onder dezelfde omstandigheden als bedoeld onder (i); of (iii) die gesloten wordt in de verkoopruimten van Tolivas of met behulp van een techniek voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Tolivas is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Tolivas en de Consument, of (iv) die gesloten wordt tijdens een excursie die door Tolivas is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de Consument;
 • Dag: kalenderdag;
 • Product: ieder op grond van een overeenkomst door Tolivas aangeboden, te leveren of geleverde zaak.
 1. Algemeen

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van Tolivas aan een Klant, en op elke overeenkomst aangegaan tussen Tolivas en de Klant, inclusief iedere Overeenkomst op afstand of Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, met betrekking tot alle Producten uit het assortiment van Tolivas. Ondernemers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en worden aangevuld met (en niet van wordt afgeweken door) de bijzondere voorwaarden voor Ondernemers (zie verder), waarvan de Ondernemer verklaart deze ontvangen te hebben en goedgekeurd te hebben.
 • Deze algemene voorwaarden hebben geen betrekking op de diensten die door Tolivas geleverd worden en waarvoor andere overeenkomsten gesloten dienen te wordne.
 • De opdracht of de bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden van Tolivas, alsook van de bepalingen opgenomen in de informatiefiche. Bijzondere, van de voorwaarden van Tolivas afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Tolivas aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • Voordat de Overeenkomst op afstand of de Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst wordt gesloten, werd de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument duidelijk beschikbaar gesteld, die voldoende tijd heeft gekregen deze na te zien, en zoals door deze laatste erkend. Wanneer deze algemene voorwaarden om één of andere reden niet getoond kunnen worden, kan de Consument hiervan bij Tolivas een kopie verkrijgen, of hiervan inzage verkrijgen, door een verzoek via e-mail te richten aan Tolivas. Elke (elektronische) bestelling van een Product uit het (online) assortiment veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.
 • De Klant erkent bekend te zijn met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee www.tolivas.be (hierna de “Website” genoemd) nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is deze bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en van het online (betalings-)verkeer. De Klant aanvaardt dat Tolivas niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade door het gebruik van de Website of internet, als gevolg van voormelde risico’s. Op geen enkel ogenblik zal Tolivas per e-mail of per telefoon vragen naar de bankgegevens (waaronder pincodes) van de Klant.
 1. Aanbod – bestellingen – overeenkomsten

 

 • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden Tolivas niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De online presentatie van de Producten op de Website is steeds een vrijblijvende uitnodiging om Tolivas te contacteren met oog op een eventuele bestelling van de Producten bij Tolivas, zonder dat dit Tolivas op enigerlei wijze bindt.
 • Tolivas behoudt zich het recht voor aanpassingen te maken betreffende het concept of de specificatie van het Product indien dit nodig blijkt om de kwaliteit van het Product en/of de productie te garanderen of te verbeteren. Tolivas mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de Klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren in het Product, indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht. Dit mag niet indien die kenmerken wezenlijk zijn voor de Klant, of voor het gebruik waartoe hij het Product bestemt, althans voor zover dit gebruik aan Tolivas was medegedeeld en door haar aanvaard of voor zover, bij gebrek aan een dergelijke specificatie, dit gebruik redelijkerwijze was te voorzien.
 • Op de Website en in aanbiedingen tracht Tolivas haar aangeboden Producten aan de Klant steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Indien Tolivas gebruik maakt van afbeeldingen, worden de aangeboden producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt voor Tolivas. Tolivas is voor de informatie m.b.t. de samenstelling, de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de aangeboden Producten gehouden tot een middelenverbintenis. Het is mogelijk dat de weergegeven informatie onvolledig is, materiële fouten en vergissingen bevat of niet up-to-date is en hiervoor kan Tolivas niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 • De aangeboden Producten zijn steeds onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Indien na de bestelling of de aanvaarding hiervan, zou blijken dat het bestelde Product toch niet voorradig is, wordt de Klant hiervan uitdrukkelijk door Tolivas op de hoogte gesteld. Tolivas doet vervolgens het nodige om het volledig betaalde bedrag met de gepaste vlijt terug te betalen, en dit ten laatste binnen de 15 Dagen na de betaling door de Klant van het bestelde Product. Tolivas kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een aangeboden Product.

 

 1. Prijzen

 

 • Voor Consumenten worden prijzen steeds opgegeven in euro en zijn deze steeds inclusief alle belastingen, B.T.W. en taksen, zoals aangegeven. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing.
 • Indien bovenop de aankoopprijs verzendkosten, transport-, of andere administratieve kosten worden aangerekend aan de Consument, wordt dit tegelijk met de aangerekende tarieven hiervoor en de totale te betalen geldsom (inclusief de kosten), als dusdanig vermeld voorafgaand aan de bestelling.
 • De opgave van aankoopprijs slaat uitsluitend op de Producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief/indicatief bedoeld en kan elementen of Producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 1. Betaling
 • Bij iedere Overeenkomst op afstand of de Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst wordt de overeenkomst alleen na vooruitbetaling door de Consument via de haar aangeduide betalingsmethodes door Tolivas uitgevoerd. Indien dit om één of andere reden toch niet zou zijn gebeurd, en Tolivas overging tot uitvoering, kan uit dit artikel geen vermoeden van betaling afgeleid worden. Deze aankopen dienen online betaald te worden, middels elektronische betaling of kredietkaart, via de direct banking-service iDEAL (Mollie) en dit conform de voorwaarden, waarbij Tolivas de Consument ervan informeert dat er mogelijk bijkomende kosten worden aangerekend op basis van de overeenkomsten van de Consument met banken en/of andere kredietinstellingen. De Consument is verplicht iedere onjuistheid in de betaalgegevens of alle opmerkelijke of verdachte waarnemingen tijdens de betaling en/of binnen een korte tijd daarna onmiddellijk aan Tolivas te melden. Tolivas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van elk al dan niet frauduleus gebruik van de bank- en/of kredietkaart door derden.

 

 • Na ontvangst van vooruitbetaling wordt de bestelling doorgevoerd en zal de Consument een factuur worden bezorgd, indien hij dat wenst.
 1. Leverings- en uitvoeringstermijn
 • Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, zal Tolivas de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, en uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren indien de opgegeven gegevens correct zijn (en waarbij het bezorgingsadres in België gelegen dient te zijn, tenzij anders overeengekomen), tenzij een latere leveringstermijn werd afgesproken of weergegeven op de Website. De leveringstermijnen kunnen evenwel pas vooreerst een aanvang nemen nadat de betaling uitgevoerd werd, zoals voorzien in art. 1.
 • Indien Tolivas niet voldaan heeft aan haar verplichting om het Product aan de Consument op het met de Consument overeengekomen tijdstip te leveren, en indien de Klant aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verzoekt de Consument Tolivas de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Partijen komen overeen dat een aanvullende termijn van 30 Dagen passend is, behoudens in het geval van uitzonderlijke omstandigheden.
 • In het geval dat een levering tijdens het afleveringsproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Tolivas volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.
 • Indien de levering niet kan geschieden door de schuld van de Klant, is Tolivas gerechtigd over te gaan tot ontbinding door de loutere verzending van een aangetekend schrijven indien de Klant de levering niet mogelijk maakt binnen de 15 Dagen na hiertoe te zijn aangemaand. De Consument is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de koopprijs (incl. BTW), waarbij het bedrag van het eventueel betaalde voorschot daarvan in mindering gebracht kan worden.

Indien de Consument overgaat tot ontbinding wegens wanprestatie in hoofde van Tolivas, waaraan geen gevolg werd verleend na aangetekende ingebrekestelling, zal Tolivas een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de koopprijs (incl. BTW). Partijen erkennen dat dit een wederkerig beding is.

 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment van de levering.
 • De Consument moet het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als de Consument bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk meedelen aan Tolivas, voor hij tekent voor ontvangst. Het voorbehoudsloos in ontvangst nemen van de Producten door de Consument dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 • Andere klachten omtrent de kwaliteit en/of kwantiteit dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk toe te komen bij Tolivas: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na de levering (dit is alleszins uiterlijk binnen de 72 uur) en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 • De Producten blijven de exclusieve eigendom van Tolivas tot het moment van de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten. De Consument verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tolivas te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou komen leggen.
 1. Aansprakelijkheid

 

 • Onverminderd art. 7 en 9.6, aanvaardt Tolivas geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de Producten.
 • Tolivas is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant welke het onmiddellijke en directe gevolg is van opzet, een aan Tolivas toe te rekenen zware fout, met uitsluiting van lichte fouten en/of nalatigheden (zelfs indien strijdig met de regels van de kunst) en voor schade die het onmiddellijke en directe gevolg is van opzet of grove schuld van de aangestelden of lasthebbers van Tolivas. Tolivas kan nooit aansprakelijk worden gesteld tot vergoeding van gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies of hinder, vorderingen van klanten, werkloosheid van het personeel van de Klant, reputatieschade, boetes of sancties opgelegd aan de Klant (tenzij anderszins vermeld in deze algemene voorwaarden) of enige andere indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit om het even welke oorzaak of reden. De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Tolivas wordt – behoudens de correcte uitvoering in natura door Tolivas – in ieder geval beperkt tot de overeengekomen prijs, met een absoluut maximum van 750,00 EUR.
 • Het behoort partijen toe elkaar volledig in te lichten van alle elementen, van aard om enige interventie van Tolivas op welke wijze ook te beïnvloeden. Iedere schade, veroorzaakt door een gebrek aan dergelijke informatie kan aanleiding geven tot een schadeclaim op de andere partij.
 • Na aanvaarding van de levering kan Tolivas uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de Consument voor verborgen gebreken, conform het gemeen (consumenten)recht en deze algemene voorwaarden.
 • Tolivas is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet-naleven van de gebruikershandleiding, van veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Tolivas,, dan wel van normale slijtage of van daden waarvoor de Klant of derden aansprakelijk zijn. Tolivas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tolivas wijzigingen heeft uitgevoerd aan de door Tolivas geleverde Producten.
 • De wettelijke aansprakelijkheid van Tolivas wordt ten aanzien van de Consument niet uitgesloten of beperkt bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van Tolivas.
 • De aansprakelijkheid van Tolivas wordt volledig uitgesloten indien schade veroorzaakt zou worden door zowel een gebrek in het Product, als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, in zoverre Tolivas al aangesproken zou kunnen worden op basis van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken dd. 25.02.1991.
 • De aansprakelijkheid van Tolivas kan uitsluitend worden ingeroepen indien de Consument binnen de twee maanden (waarvan de Consument erkent dat dit een redelijke termijn is), na datum waarop het gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, Tolivas hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft. Bij gebreke aan zulke mededeling, vervalt ieder recht van de Consument.
 • Onverminderd het voorgaande, en onverminderd de bepalingen van art. 10, kan Tolivas door de Consument nooit aansprakelijk worden gesteld voor non-conformiteiten, zichtbare en/of verborgen gebreken indien dit zich zou manifesteren buiten een termijn van vierentwintig (24) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van de levering van het Product en enige vordering opzichtens Tolivas is hoe dan ook onontvankelijk indien ze niet is ingesteld binnen een termijn van dertig (30) maanden (dag-op-dag) vanaf de levering.
 • Indien Tolivas de levering niet kan uitvoeren wegens omstandigheden buiten haar wil, zoals, maar niet uitsluitend, problemen bij haar toeleverancier/onderaannemer, arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, natuur- en/of andere rampen, pandemieën, verhindering van het vervoer of problemen bij de douane, zware ongevallen, gebrek aan of onbeschikbaarheid van materialen of drijfkracht zoals brandstof, elektrische stroom, gas of andere elementen noodzakelijk voor de uitvoering, dan is zij vrijgesteld van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt wederkerig voor de verplichtingen in hoofde van de Klant. In dat geval, en indien deze overmacht langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is.

 

 1. Garantie (voor Consumenten)

 

 • De hiernavolgende bepalingen van art. 10 gelden enkel voor de Consument. De hiernavolgende bepalingen gelden dus niet voor Ondernemers. De Consument wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat er een wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen (Producten) bestaat. De Consument heeft wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de garantie laat die rechten onverlet.

 

 • Tolivas garandeert dat de Producten conform zijn aan de bestelling van de Consument en voldoen aan de normale verwachtingen die de Consument ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Product. Tolivas garandeert ook dat de Producten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. De Consument dient de geleverde Producten te gebruiken volgens de geldende reglementering, in strikte zin geïnterpreteerd, bij gebreke waaraan er geen enkele garantie wordt gegeven.

 

 • De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering op de aangekochte Producten bij Tolivas. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen en beperkingen, hierop van toepassing.
 • Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgt Tolivas voor de kosteloze vervanging of herstelling van de (onderdelen van de) Producten die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid, het opzettelijk toebrengen van schade of verkeerd gebruik (door de Consument zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. Evenmin is Tolivas aansprakelijk wanneer wijzigingen werden aangebracht die niet door Tolivas zijn uitgevoerd.
 • Om beroep te kunnen doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Garanties zijn niet overdraagbaar.
 • Onverminderd het voorgaande, moet elk gebrek zo spoedig mogelijk vanaf het moment van de vaststelling van het gebrek, en ten laatste binnen de twee maanden na vaststelling ervan, door de Consument schriftelijk worden gemeld per post of per e-mail aan Tolivas (info@Tolivas.be). Nadien vervalt sowieso elk recht op herstelling of vervanging.

 

 1. Herroepingsrecht

 

 • De hiernavolgende bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de Overeenkomst op afstand en de Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst. De bepalingen van dit artikel gelden uitdrukkelijk niet voor Ondernemers.

 

 • De Consument heeft het recht te beslissen dat hij afziet van de bestelling en van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 Dagen die volgen op de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, de Producten fysiek in bezit neemt, onverminderd hetgeen hiernavolgend is opgesomd.
 • De Consument dient hiervoor, binnen de termijn van 14 Dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, de Producten fysiek in bezit neemt, behalve voor de uitzonderingen die hieronder zijn opgesomd, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail aan Tolivas (info@Tolivas.be)), mee te delen dat hij gebruik wil maken van dit herroepingsrecht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is. De Consument kan hierbij gebruik maken van het hem ter beschikking gestelde modelformulier dat bij deze algemene voorwaarden is overhandigd aan de Consument, en waarvan de Consument erkent een exemplaar te hebben ontvangen voor de ondertekening van de overeenkomst.
 • De Consument dient dan onverwijld, doch uiterlijk binnen de 14 Dagen vanaf deze mededeling, de geleverde Producten terug te zenden aan Tolivas. De Consument is op tijd als de Producten teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14 Dagen is verstreken.
 • De directe kosten voor het terugzenden naar Tolivas door de Consument zijn ten laste van de Consument.

 

 • Binnen de 14 Dagen vanaf het ogenblik dat Tolivas op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, wordt de Consument de volledige aankoopprijs van de geleverde Producten, inclusief leveringskosten, terugbetaald. Tolivas moet evenwel geen bijkomende kosten terugbetalen indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Tolivas aangeboden aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Behalve wanneer Tolivas heeft aangeboden de Producten zelf af te halen tegen ontvangstbewijs, mag Tolivas wachten met terugbetaling tot zij de geleverde Producten heeft teruggekregen, of tot het moment waarop de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Gedurende de termijn van 14 Dagen na de levering wordt de Consument verwacht zorgvuldig om te gaan met het Product. De Producten worden ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd, bij gebreke waaraan enkel de Consument hiervoor aansprakelijk is. Het is uitsluitend toegestaan de Producten in die mate te gebruiken, zoals dit gebruikelijk is in de mate nodig om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen zoals dit in gewone winkel het geval zou zijn, om te beoordelen of de Consument het Product wenst te behouden.

 

 • De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.
 • De Producten worden teruggestuurd voorzien van de originele labels en etiketten, in de originele staat, samen met alle geleverde toebehoren en inclusief de verpakking, en, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, in de originele transportverpakking, desgevallend conform de door Tolivas verstrekte instructies en dit in nieuwstaat. Aan de hand van de teruggezonden Producten moet de afzender ervan duidelijk door Tolivas te identificeren zijn, door vermelding van het factuurnummer en/of het bestelnummer en de naam, voornaam, adres, e-mailadres van de Consument en door verwijzing naar de verstuurde melding van herroeping aan Tolivas.

 

 • De Consument is verantwoordelijk voor alle risico’s bij het terugzenden van de Producten. Indien de Producten verloren of beschadigd raken tijdens en/of n.a.v. het transport, dient Tolivas noch de Producten, noch eventuele bijkomende schade te vergoeden.

 

 1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – GDPR

 

 • Wanneer de Klant de Website bezoekt, een offerte aan Tolivas opvraagt of een bestelling plaatst en zo een overeenkomst met Tolivas afsluit, verzamelt Tolivas persoonsgegevens van de Klant. In de privacyverklaring van Tolivas kunt u nalezen hoe Tolivas omgaat met deze persoonsgegevens: https://tolivas.be/privacy-policy/.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

 • De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één van de contractuele bepalingen brengt op geen enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige contractuele bepalingen in het gedrang. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling wordt nagestreefd.
 • Op eventuele geschillen is altijd het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van haar regels van internationaal privaatrecht. Ook het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In geval van geschillen met Consumenten zal de bevoegde rechtbank bepaald worden op grond van het gemeen recht.

Modelformulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan

CommV Sara Torfs, handel drijvende onder de benaming Tolivas, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0524.831.168, en met telefoonnummer 32 478 62 07 92 en e-mailadres info@tolivas.be.

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

                                                                                                                                          

 • Naam/Namen consument(en)

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 • Adres consument(en)

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

                                                                                                                                          

 • Datum

                                                                                                                                          

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijzondere clausules voor Ondernemers als aanvulling op de algemene voorwaarden

 1. Algemeen

 

 • Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de hiernavolgende voorwaarden niet van toepassing zijn op Consumenten, doch enkel aanvullend op Ondernemers, waarbij ook de bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing blijven.

 

 1. Betaling

 

 • De bepalingen van art. 1 gelden ook voor de overeenkomst aangegaan met Ondernemers.

 

 • De Ondernemer is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen of om een bedrag in te houden, om welke reden dan ook.
 1. Levering
 • Indien de levering niet kan geschieden door de schuld van de Ondernemer, is Tolivas gerechtigd over te gaan tot ontbinding door de loutere verzending van een aangetekend schrijven indien de Ondernemer de levering niet mogelijk maakt binnen de 10 Dagen na hiertoe te zijn aangemaand. De Ondernemer is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs (incl. BTW), waarbij het bedrag van het eventueel betaalde voorschot daarvan in mindering gebracht kan worden.
 1. Garantie
 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Ondernemer vanaf de betaling van de factuur en alleszins uiterlijk op het ogenblik van de levering.
 • Andere klachten dan deze zoals voorzien in art. 7 en die geuit worden door de Ondernemer, dienen om ontvankelijk te zijn per aangetekend schrijven toe te komen bij Tolivas: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering die niet onmiddellijk ontdekt kon worden, zo snel als mogelijk na de levering en alleszins uiterlijk binnen de 24 uur na de levering, (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 10 (tien) werkdagen nadat de Ondernemer hier kennis van kreeg of had kunnen krijgen.
 • Onverminderd het voorgaande en de algemene bepalingen, kan Tolivas uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken (i) indien wordt aangetoond dat het gebrek in de kiem reeds aanwezig was op het ogenblik van de levering en (ii) op voorwaarde dat het gebrek zich manifesteert binnen de drie (3) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van de levering en op voorwaarde dat de vordering in rechte wordt ingesteld uiterlijk binnen de zes (6) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van levering. Partijen zullen samen naar een oplossing zoeken, doch de waarborg is in ieder geval beperkt tot het vervangen van het gebrekkige onderdeel, voor zover vervanging mogelijk is, of tot het vervangen van het Product waarbij wel een vergoeding betaald moet worden door de Ondernemer wegens vetusteit. Indien vervanging niet mogelijk is, beperkt de waarborg zich tot de terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige Product, voor zover dit laatste mogelijk is, onder aftrek van de waardevermindering ingevolge vetusteit.
 • Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid, het opzettelijk toebrengen van schade of verkeerd gebruik of bewaring (door de Ondernemer zelf of door derden), zijn voor rekening van de Ondernemer. Evenmin is Tolivas aansprakelijk wanneer een wijzigingen zijn verricht aan het Product na de vaststelling, vooraleer Tolivas de mogelijkheid had het gebrek te inspecteren.

 

 1. Bevoegde rechtbank

 

 • In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken voor de locatie Hasselt bevoegd. Indien Tolivas evenwel eiser is, behoudt zij zich het recht voor de zaak voor een andere rechtbank te brengen die krachtens het gemeen recht bevoegd is.

Privacybeleid Sara Torfs CV

http://www.tolivas.be

Over ons privacybeleid

Sara Torfs CV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sara Torfs CV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/04/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

page1image24037632page1image24037824

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor AndersCombell. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. AndersCombell heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersCombell is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

page1image24039552 page1image24039744 page1image24040320

page2image24030656 page2image24030848

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

page2image24031040page2image24031232page2image24031424

Combell

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

page2image24032384

E-mail en mailinglijsten

page2image24032576

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Combell

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Combell. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Combell heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

page2image24013888

Payment processors

page2image24014464

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

page3image24044352

Beoordelingen

page3image24044544

/

/

page3image24046464

Verzenden en logistiek

page3image24046656

bpost

Bpost: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat bpost onderaannemers inschakelt, stelt bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

page3image24048000

Facturatie en boekhouden

page3image24048192

FactuurSturen

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van FactuurSturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. FactuurSturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. FactuurSturen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

page3image24049152

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sara Torfs CV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

page3image24049344 page3image24047808page3image24047616 page3image24049536

page4image24105664 page4image24105856

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sara Torfs CV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

page4image24106048

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Sara Torfs CV

Ringlaan 1 bus 7 2600 Berchem België T E info@tolivas.be

Contactpersoon voor privacyzaken

Sara Torfs


Privacybeleid

1.          Toepassingsgebied

Comm.V. Sara Torfs, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0715.929.977 (hierna “Tolivas” genoemd), neemt uw privacy ter harte en treft dan ook de nodige passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). 

Om als Tolivas een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij o.a. met persoonsgegevens. Aan de hand van dit privacybeleid (hierna: “Privacybeleid”) willen we u meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken

Dit Privacybeleid is van toepassing op (i) alle persoonsgegevens die Tolivas via de website www.tolivas.be (hierna: “Website”) en/of n.a.v. offline verkoop van producten en/of (mobiele) applicaties verzamelt (hierna tezamen “Diensten”) en (ii) het gebruik ervan voor o.m. uitvoering van afgesloten overeenkomsten en/of (gepersonaliseerde) marketingdoeleinden door Tolivas.

Door gebruik te maken van de Website, (mobiele) applicaties  en/of het aankopen van een product, erkent u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig gelezen hebt en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt.

2.          Definities

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, …, alsook alle gegevens die rechtstreeks of door te combineren kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vallen onder de noemer “persoonsgegevens”.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt. 

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluit Tolivas een verwerkersovereenkomst af als afsprakenkader.

3.          Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tolivas verwerkt de volgende persoonsgegevens:

·       Bij een bezoek aan de Website: onder meer uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”);

·       Bij gebruik van de (mobiele) applicatie:  uw e-mailadres, naam en voornaam en paswoord, uw IP-adres en uw taalkeuze (“technische informatie”);;

·       Bij registratie op de nieuwsbrief: uw e-mailadres en naam en voornaam;

·       Bij aanmaken van een account: uw e-mailadres, naam en voornaam en paswoord;

·       Bij bestelling van een product: naam, voornaam, adresgegevens, facturatiegegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam (optioneel), BTW-nummer (optioneel), etc.;

·       Bij het invullen van een contactformulier: alle gegevens die u invult, waaronder naam en voornaam, e-mailadres, etc.;

·       Bij bestelling van een product: naam, voornaam, adresgegevens, facturatiegegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam (optioneel), BTW-nummer (optioneel), etc.;

Tot slot bewaren wij de schriftelijke communicatie tussen u en Tolivas.

4.          Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens en voor welk doel hebben wij deze nodig?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen:

·       Door middel van cookies (zie Cookiebeleid) 

·       Door middel van het invullen van een (online) contact- of invulformulier op de Website en/of de (mobiele) applicatie, of in documenten die u bij formulieren moet voegen;

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website en/of (mobiele) applicatie, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website en/of gebruik van de (mobiele) applicatie. 

Tolivas verzamelt tevens persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens, financiële gegevens, etc.) met het oog op (i) het toesturen van nieuwsbrieven en/of (gepersonaliseerde) marketing, (ii) het kunnen leveren van de online dienst en/of producten, (iii) voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en factureren, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing- en reclame , of (iv) het uitvoeren van een wettelijke verplichting. 

5.          Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mag Tolivas verwerken, omdat het kadert in haar gerechtvaardigd belang om onze Website en (mobiele) applicatie en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens, financiële gegevens, etc.) mag Tolivas verwerken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die onze klant met ons heeft afgesloten en ingevolge uw persoonlijke wens om gebruik te maken van onze Diensten.

Tolivas mag deze ook verwerken wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven (bv. versturen nieuwsbrieven, verwerken van uw aanvraag via ons online invulformlier, aanvaarding cookies, etc.).

Tolivas zal dus persoonsgegevens ook verwerken om een contract met u te kunnen sluiten en uit te voeren alsook om u op de hoogte te houden omtrent Tolivas. Indien u de benodigde persoonsgegevens niet kan bezorgen, kan Tolivas niet garanderen dat het een contract met u zal kunnen sluiten, noch uw verzoek kunnen behandelen, noch u op de hoogte kunnen houden door middel van nieuwsbrieven en via marketing.

6.          Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Bij Tolivas worden uw persoonsgegevens niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. 

Tolivas deelt uw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:

      het noodzakelijk is voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie vierde punt);

      u ons hiervoor de toestemming geeft;

      Tolivas wettelijk verplicht is om dit te doen;

      ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek.

 

Als Tolivas voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij uw persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor heeft Tolivas met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Tolivas verstrekt deze bedrijven en personen alleen de persoonsgegevens die zij voor het leveren van de Diensten nodig hebben. De desbetreffende bedrijven en personen zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. Tolivas verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De volledige en bijgewerkte lijst van de beslissingen inzake de gepaste aard van Gegevensbescherming in de derde landen goedgekeurd door de Commissie van de EU kan worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl. Een kopie van de persoonsgegevens kan steeds worden opgevraagd via info@tolivas.be.

7.          Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving).

·       Bij gebruik van de (mobiele) applicatie:  uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd na uw verzoek;

·       Bij registratie op de nieuwsbrief: uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd na het uitschrijven;

Tolivas heeft overigens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van de persoonsgegevens die zij van u ontvangt.

8.          Wat zijn uw rechten?

U heeft volgende rechten: recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@tolivas.be, of per aangetekende brief verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Tolivas (hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

9.          Wijzigingen

Tolivas behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Door de Website en/of de (mobiele) applicatie te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden van het Privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de Website en/of de (mobiele) applicatie, nadat het Privacybeleid werd gewijzigd, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.

10.       Algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).  

Indien u van mening bent dat Tolivas ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan Tolivas gerichte verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. 

Bestel nu