ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.     Identiteit van de verkoper

 

CommV Sara Torfs, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0524.831.168, hierna Tolivas genoemd en met telefoonnummer 32 478 62 07 92 en e-mailadres info@tolivas.be.

 

2.      Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.   Ondernemer: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met Tolivas en die geen Consument is, zoals hiernavolgend beschreven;

2.2.   Consument: de natuurlijke persoon die niet (deels) handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst afsluit met Tolivas;

2.3.   Klant: iedere Ondernemer of Consument;

2.4.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.5.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand of een Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst;

2.6.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een Consument en Tolivas waarbij in het kader van georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Tolivas en de Consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.7.   Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst: een overeenkomst tussen Tolivas en de Consument (i) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Tolivas en de Consument op een andere plaats dan de verkoopruimten van Tolivas; of (ii) waarvoor een aanbod werd gedaan door de Consument onder dezelfde omstandigheden als bedoeld onder (i); of (iii) die gesloten wordt in de verkoopruimten van Tolivas of met behulp van een techniek voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Tolivas is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Tolivas en de Consument, of (iv) die gesloten wordt tijdens een excursie die door Tolivas is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de Consument;

2.8.   Dag: kalenderdag;

2.9.   Product: ieder op grond van een overeenkomst door Tolivas aangeboden, te leveren of geleverde zaak.

2.10. Dienst: ieder op grond van een Overeenkomst op afstand of Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst door Tolivas aangeboden, te leveren of geleverde dienst.

 

3.     Algemeen

 

3.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van Tolivas aan een Klant, en op elke overeenkomst aangegaan tussen Tolivas en de Klant, inclusief iedere Overeenkomst op afstand of Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, met betrekking tot alle Producten en/of Diensten uit het assortiment van Tolivas. Ondernemers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en worden aangevuld met (en niet van wordt afgeweken door) de bijzondere voorwaarden voor Ondernemers (zie verder), waarvan de Ondernemer verklaart deze ontvangen te hebben en goedgekeurd te hebben.

 

3.2   Deze algemene voorwaarden hebben geen betrekking op de diensten die door Tolivas geleverd worden n.a.v. een overeenkomst die geen Overeenkomst op afstand is, noch een Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst. Daarvoor zullen andere overeenkomsten gesloten dienen te worden.

 

3.3   De opdracht of de bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden van Tolivas, alsook van de bepalingen opgenomen in de informatiefiche. Bijzondere, van de voorwaarden van Tolivas afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Tolivas aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen en merkt reeds op dat dit voor haar een essentieel gegeven is.

 

3.4   Voordat de Overeenkomst op afstand of de Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst wordt gesloten, werd de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant duidelijk beschikbaar gesteld, die voldoende tijd heeft gekregen deze na te zien, en zoals door deze laatste erkend. Wanneer deze algemene voorwaarden om één of andere reden niet getoond kunnen worden, kan de Klant hiervan bij Tolivas een kopie verkrijgen, of hiervan inzage verkrijgen, door een verzoek via e-mail te richten aan Tolivas. Elke (elektronische) bestelling van een Product en/of een Dienst uit het (online) assortiment veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

 

3.5   De Klant erkent bekend te zijn met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee www.tolivas.be (hierna de “Website” genoemd) nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is deze bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en van het online (betalings-)verkeer. De Klant aanvaardt dat Tolivas niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade door het gebruik van de Website of internet, als gevolg van voormelde risico’s. Op geen enkel ogenblik zal Tolivas per e-mail of per telefoon vragen naar de bankgegevens (waaronder pincodes) van de Klant.

 

4.     Aanbod – bestellingen – overeenkomsten

 

4.1   Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden Tolivas niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De online presentatie van de Producten en/of Diensten op de Website zijn steeds een vrijblijvende uitnodiging om Tolivas te contacteren met oog op een eventuele bestelling van de Producten en/of Diensten bij Tolivas, zonder dat dit Tolivas op enigerlei wijze bindt.

 

4.2   Tolivas behoudt zich het recht voor aanpassingen te maken betreffende het concept of de specificatie van het Product en/of Dienst indien dit nodig blijkt om de kwaliteit van het Product (en/of de productie) en/of de Dienst te garanderen of te verbeteren. Tolivas mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de Klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren in het Product, en/of aanpassingen doorvoeren in de Dienst, indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht. Dit mag niet indien die kenmerken wezenlijk zijn voor de Klant, of voor het gebruik waartoe hij het Product (en/of de Dienst) bestemt, althans voor zover dit gebruik aan Tolivas was medegedeeld en door haar aanvaard of voor zover, bij gebrek aan een dergelijke specificatie, dit gebruik redelijkerwijze was te voorzien.

 

4.3   Op de Website en in aanbiedingen tracht Tolivas haar aangeboden Producten en/of Diensten aan de Klant steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Indien Tolivas gebruik maakt van afbeeldingen, worden de aangeboden producten en/of diensten zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt voor Tolivas. Tolivas is voor de informatie m.b.t. de samenstelling, de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de aangeboden Producten en/of Diensten gehouden tot een middelenverbintenis. Het is mogelijk dat de weergegeven informatie onvolledig is, materiële fouten en vergissingen bevat of niet up-to-date is en hiervoor kan Tolivas niet aansprakelijk worden gesteld.

 

4.4  De aangeboden Producten en/of Diensten zijn steeds onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Indien na de bestelling of de aanvaarding hiervan, zou blijken dat het bestelde Product en/of Dienst toch niet voorradig is, wordt de Klant hiervan uitdrukkelijk door Tolivas op de hoogte gesteld. Tolivas doet vervolgens het nodige om het volledig betaalde bedrag met de gepaste vlijt terug te betalen, en dit ten laatste binnen de 15 Dagen na de betaling door de Klant van het bestelde Product en/of Dienst. Tolivas kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een aangeboden Product en/of Dienst.

 

5.     Prijzen

 

5.1   Voor Consumenten worden prijzen steeds opgegeven in euro en zijn deze steeds inclusief alle belastingen, B.T.W. en taksen, zoals aangegeven.  De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing.

 

5.2   Indien bovenop de aankoopprijs verzendkosten, transport-, of andere administratieve kosten worden aangerekend aan de Consument, wordt dit tegelijk met de aangerekende tarieven hiervoor en de totale te betalen geldsom (inclusief de kosten), als dusdanig vermeld voorafgaand aan de bestelling.

 

5.3   De opgave van aankoopprijs slaat uitsluitend op de Producten en/of Diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief/indicatief bedoeld en kan elementen of Producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

6.     Betaling

 

6.1   Bij iedere Overeenkomst op afstand of de Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst wordt de overeenkomst alleen na vooruitbetaling door de Consument via de haar aangeduide betalingsmethodes door Tolivas uitgevoerd. Indien dit om één of andere reden toch niet zou zijn gebeurd, en Tolivas overging tot uitvoering, kan uit dit artikel geen vermoeden van betaling afgeleid worden. Deze aankopen dienen online betaald te worden, middels elektronische betaling of kredietkaart, via de direct banking-service iDEAL (Mollie) en dit conform de voorwaarden, waarbij Tolivas de Consument ervan informeert dat er mogelijk bijkomende kosten worden aangerekend op basis van de overeenkomsten van de Consument met banken en/of andere kredietinstellingen. De Consument is verplicht iedere onjuistheid in de betaalgegevens of alle opmerkelijke of verdachte waarnemingen tijdens de betaling en/of binnen een korte tijd daarna onmiddellijk aan Tolivas te melden. Tolivas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van elk al dan niet frauduleus gebruik van de bank- en/of kredietkaart door derden.

 

6.2   Na ontvangst van vooruitbetaling wordt de bestelling doorgevoerd en zal de Consument een factuur worden bezorgd, indien hij dat wenst.

 

7.     Leverings- en uitvoeringstermijn

 

7.1   Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, zal Tolivas de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, en uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren indien de opgegeven gegevens correct zijn (en waarbij het bezorgingsadres in België gelegen dient te zijn, tenzij anders overeengekomen), tenzij een latere leveringstermijn werd afgesproken of weergegeven op de Website. De leveringstermijnen kunnen evenwel pas vooreerst een aanvang nemen nadat de betaling uitgevoerd werd, zoals voorzien in art. 6.1.

 

7.2   Indien Tolivas niet voldaan heeft aan haar verplichting om het Product en/of de Dienst aan de Consument op het met de Consument overeengekomen tijdstip te leveren, en indien de Klant aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verzoekt de Consument Tolivas de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Partijen komen overeen dat een aanvullende termijn van 30 Dagen passend is, behoudens in het geval van uitzonderlijke omstandigheden.

 

7.3   In het geval dat een levering tijdens het afleveringsproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Tolivas volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product en/of de Dienst nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

 

7.4   Indien de levering niet kan geschieden door de schuld van de Klant, is Tolivas gerechtigd over te gaan tot ontbinding door de loutere verzending van een aangetekend schrijven indien de Klant de levering niet mogelijk maakt binnen de 15 Dagen na hiertoe te zijn aangemaand. De Consument is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de koopprijs (incl. BTW), waarbij het bedrag van het eventueel betaalde voorschot daarvan in mindering gebracht kan worden.

Indien de Consument overgaat tot ontbinding wegens wanprestatie in hoofde van Tolivas, waaraan geen gevolg werd verleend na aangetekende ingebrekestelling, zal Tolivas een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de koopprijs (incl. BTW). Partijen erkennen dat dit een wederkerig beding is.

 

7.5   Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment van de levering.

 

7.6   De Consument moet het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als de Consument bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk meedelen aan Tolivas, voor hij tekent voor ontvangst. Het voorbehoudsloos in ontvangst nemen van de Producten en/of Diensten door de Consument dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. In geval de Dienst gebrekkig zou zijn volgens de Consument, dient deze binnen een redelijke termijn (van maximum 8 Dagen) Tolivas hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 

7.7   Andere klachten omtrent de kwaliteit en/of kwantiteit van de Producten en/of Diensten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk toe te komen bij Tolivas: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na de levering (dit is alleszins uiterlijk binnen de 72 uur) en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

 

8.     Eigendomsvoorbehoud

 

8.1   De Producten blijven de exclusieve eigendom van Tolivas tot het moment van de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten. De Consument verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tolivas te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou komen leggen.

 

8.2   Alle intellectuele (eigendoms- en andere) rechten m.b.t. de Website, de inhoud ervan alsook de op deze Website gebruikte merken, logo’s, (handels)benamingen en domeinnamen (hierna ook de “Eigendom van Tolivas”), behoren toe aan Tolivas. Het is de Klant verboden de Eigendom van Tolivas op te slaan (behoudens voor eigen gebruik en voor een beperkte duur), te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren, verzenden, verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te claimen en/of te verlenen aan derden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tolivas.

 

8.3   Alle intellectuele (eigendoms- en andere) rechten op en met betrekking tot de opleidingen, cursussen, de inhoud ervan en het daar bijhorende materiaal, zoals, doch niet beperkt tot, beelden, presentaties, voorstellingen, dia’s, slides, tekeningen, grafieken, illustraties en andere elementen weergegeven op voormeld materiaal (hierna ook het “Materiaal”), fysiek, op papier, elektronisch, of op eender welke andere wijze, behoort toe aan Tolivas. Voormelde opleidingen, cursussen, hun inhoud en het Materiaal mogen niet, geheel noch gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen, meegedeeld, doorgegeven of in enige vorm verspreid worden, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Tolivas.

 

9.     Aansprakelijkheid

 

9.1   Onverminderd art. 9.7 en 9.6, aanvaardt Tolivas geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de Producten en/of Diensten.

 

9.2   Tolivas is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant welke het onmiddellijke en directe gevolg is van opzet, een aan Tolivas toe te rekenen zware fout, met uitsluiting van lichte fouten en/of nalatigheden (zelfs indien strijdig met de regels van de kunst) en voor schade die het onmiddellijke  en directe gevolg is van opzet of grove schuld van de aangestelden of lasthebbers van Tolivas. Tolivas kan nooit aansprakelijk worden gesteld tot vergoeding van gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies of hinder, vorderingen van klanten, werkloosheid van het personeel van de Klant, reputatieschade, boetes of sancties opgelegd aan de Klant (tenzij anderszins vermeld in deze algemene voorwaarden) of enige andere indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit om het even welke oorzaak of reden. De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Tolivas wordt – behoudens de correcte uitvoering in natura door Tolivas – in ieder geval beperkt tot de overeengekomen prijs, met een absoluut maximum van 1.000,00 EUR.

 

9.3   Het behoort partijen toe elkaar volledig in te lichten van alle elementen, van aard om enige interventie van Tolivas op welke wijze ook te beïnvloeden. Iedere schade, veroorzaakt door een gebrek aan dergelijke informatie kan aanleiding geven tot een schadeclaim op de andere partij.

 

9.4   Na aanvaarding van de levering, en/of na verstrekking van de Dienst, kan Tolivas uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de Consument voor verborgen gebreken, conform het gemeen (consumenten)recht en deze algemene voorwaarden.

 

9.5   Tolivas is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet-naleven van de gebruikershandleiding, van veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Tolivas, dan wel van normale slijtage of van daden waarvoor de Klant of derden aansprakelijk zijn. Tolivas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tolivas wijzigingen heeft uitgevoerd aan de door Tolivas geleverde Producten en/of Diensten.

 

9.6   De wettelijke aansprakelijkheid van Tolivas wordt ten aanzien van de Consument niet uitgesloten of beperkt bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van Tolivas. 

 

9.7   De aansprakelijkheid van Tolivas wordt volledig uitgesloten indien schade veroorzaakt zou worden door zowel een gebrek in het Product en/of de Dienst, als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, in zoverre Tolivas al aangesproken zou kunnen worden op basis van de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken dd. 25.02.1991.

 

9.8   De aansprakelijkheid van Tolivas kan uitsluitend worden ingeroepen indien de Consument binnen de twee maanden (waarvan de Consument erkent dat dit een redelijke termijn is), na datum waarop het gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, Tolivas hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft. Bij gebreke aan zulke mededeling, vervalt ieder recht van de Consument.

 

9.9   Onverminderd het voorgaande, en onverminderd de bepalingen van art. 10, kan Tolivas door de Consument nooit aansprakelijk worden gesteld voor non-conformiteiten, zichtbare en/of verborgen gebreken indien dit zich zou manifesteren buiten een termijn van vierentwintig (24) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van de levering van het Product en/of Dienst en enige vordering opzichtens Tolivas is hoe dan ook onontvankelijk indien ze niet is ingesteld binnen een termijn van dertig (30) maanden (dag-op-dag) vanaf de levering.

 

9.10Tolivas heeft steeds slechts een middelenverbintenis.

 

9.11Indien Tolivas de levering niet kan uitvoeren wegens omstandigheden buiten haar wil, zoals, maar niet uitsluitend, problemen bij haar toeleverancier/onderaannemer, technische problemen (bv. computerstoringen, internetverstoringen), arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, natuur- en/of andere rampen, pandemieën, verhindering van het vervoer of problemen bij de douane, zware ongevallen, gebrek aan of onbeschikbaarheid van materialen of drijfkracht zoals brandstof, elektrische stroom, gas of andere elementen noodzakelijk voor de uitvoering, dan is zij vrijgesteld van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt wederkerig voor de verplichtingen in hoofde van de Klant. In dat geval, en indien deze overmacht langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is.

 

10.   Garantie (voor Consumenten)

 

10.1De hiernavolgende bepalingen van art. 10 gelden enkel voor de Consument. De hiernavolgende bepalingen gelden dus niet voor Ondernemers. De Consument wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat er een wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen (Producten) bestaat. De Consument heeft wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de garantie laat die rechten onverlet. 

 

10.2Tolivas garandeert dat de Producten en/of Diensten conform zijn aan de bestelling van de Consument en voldoen aan de normale verwachtingen die de Consument ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Product en/of Dienst. Tolivas garandeert ook dat de Producten en/of Diensten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. De Consument dient de geleverde Producten en/of Diensten te gebruiken volgens de geldende reglementering, in strikte zin geïnterpreteerd, bij gebreke waaraan er geen enkele garantie wordt gegeven.

 

10.3De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering op de aangekochte Producten bij Tolivas. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen en beperkingen hierop van toepassing.

 

10.4Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgt Tolivas voor de kosteloze vervanging of herstelling van de (onderdelen van de) Producten en/of Diensten die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid, het opzettelijk toebrengen van schade of verkeerd gebruik (door de Consument zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. Evenmin is Tolivas aansprakelijk wanneer wijzigingen werden aangebracht die niet door Tolivas zijn uitgevoerd.

 

10.5Om beroep te kunnen doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Garanties zijn niet overdraagbaar.

 

10.6Onverminderd het voorgaande, moet elk gebrek zo spoedig mogelijk vanaf het moment van de vaststelling van het gebrek, en ten laatste binnen de twee maanden na vaststelling ervan, door de Consument schriftelijk worden gemeld per post of per e-mail aan Tolivas (info@Tolivas.be). Nadien vervalt sowieso elk recht op herstelling of vervanging.

 

11.   Herroepingsrecht  

 

11.1De hiernavolgende bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de Overeenkomst op afstand en de Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst. De bepalingen van dit artikel gelden uitdrukkelijk niet voor Ondernemers.

 

11.2De Consument heeft, onverminderd hetgeen hierna is opgesomd, het recht te beslissen dat hij afziet van de bestelling en van de overeenkomst m.b.t. Producten, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 Dagen die volgen op :

        Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na fysieke ontvangst van het Product door de Klant.

        Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product fysiek heeft ontvangen

        Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten fysiek heeft ontvangen

 

11.3De Consument dient hiervoor, binnen de termijn van 14 Dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij, de Producten fysiek in bezit neemt, behalve voor de uitzonderingen die hieronder zijn opgesomd, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail aan Tolivas (info@Tolivas.be)), mee te delen dat hij gebruik wil maken van dit herroepingsrecht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is. De Consument kan hierbij gebruik maken van het hem ter beschikking gestelde modelformulier dat bij deze algemene voorwaarden is overhandigd aan de Consument, en waarvan de Consument erkent een exemplaar te hebben ontvangen voor de ondertekening van de overeenkomst.

 

11.4De Consument dient dan onverwijld, doch uiterlijk binnen de 14 Dagen vanaf deze mededeling, de geleverde Producten terug te zenden aan Tolivas. De Consument is op tijd als de Producten teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14 Dagen is verstreken.

 

11.5De directe kosten voor het terugzenden naar Tolivas door de Consument zijn ten laste van de Consument.

 

11.6Binnen de 14 Dagen vanaf het ogenblik dat Tolivas op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, wordt de Consument de volledige aankoopprijs van de geleverde Producten, inclusief leveringskosten, terugbetaald. Tolivas moet evenwel geen bijkomende kosten terugbetalen indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Tolivas aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Behalve wanneer Tolivas heeft aangeboden de Producten zelf af te halen tegen ontvangstbewijs, mag Tolivas wachten met terugbetaling tot zij de geleverde Producten heeft teruggekregen, of tot het moment waarop de Consument  heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

11.7Gedurende de termijn van 14 Dagen na de levering wordt de Consument verwacht zorgvuldig om te gaan met het Product. De Producten worden ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd, bij gebreke waaraan enkel de Consument hiervoor aansprakelijk is. Het is uitsluitend toegestaan de Producten in die mate te gebruiken, zoals dit gebruikelijk is in de mate nodig om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen zoals dit in gewone winkel het geval zou zijn, om te beoordelen of de Consument het Product wenst te behouden.

 

11.8De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

 

11.9De Producten worden teruggestuurd voorzien van de originele labels en etiketten, in de originele staat, samen met alle geleverde toebehoren en inclusief de verpakking, en, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, in de originele transportverpakking, desgevallend conform de door Tolivas verstrekte instructies en dit in nieuwstaat. Aan de hand van de teruggezonden Producten moet de afzender ervan duidelijk door Tolivas te identificeren zijn, door vermelding van het factuurnummer en/of het  bestelnummer en de naam, voornaam, adres, e-mailadres van de Consument en door verwijzing naar de verstuurde melding van herroeping aan Tolivas.

 

11.10      De Consument is verantwoordelijk voor alle risico’s bij het terugzenden van de Producten. Indien de Producten verloren of beschadigd raken tijdens en/of n.a.v. het transport, dient Tolivas noch de Producten, noch eventuele bijkomende schade te vergoeden.

 

11.11      De Consument beschikt evenwel niet over een herroepingsrecht voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Consument en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest.  De Consument erkent middels aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij de bestelling van Diensten, waarbij bij die bestelling is aangegeven dat deze bestelling bestaat in de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, waarbij de Consument wenst dat de uitvoering begint na zijn betaling.

 

12.   Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – GDPR

 

12.1Wanneer de Klant de Website bezoekt, een offerte aan Tolivas opvraagt of een bestelling plaatst en zo een overeenkomst met Tolivas afsluit, verzamelt Tolivas persoonsgegevens van de Klant. In de privacyverklaring van Tolivas kunt u nalezen hoe Tolivas omgaat met deze persoonsgegevens: https://tolivas.be/privacy-beleid/.

 

13.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

13.1De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één van de contractuele bepalingen brengt op geen enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige contractuele bepalingen in het gedrang. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling wordt nagestreefd.

 

13.2Op eventuele geschillen is altijd het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van haar regels van internationaal privaatrecht. Ook het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.3In geval van geschillen met Consumenten zal de bevoegde rechtbank bepaald worden op grond van het gemeen recht.

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

        Aan

 

CommV Sara Torfs, handel drijvende onder de benaming Tolivas, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0524.831.168, en met telefoonnummer 32 478 62 07 92 en e-mailadres info@tolivas.be.

 

 

        Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

      Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

                                                                                                                                          

 

      Naam/Namen consument(en)

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 

      Adres consument(en)

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 

      Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

                                                                                                                                          

 

      Datum

 

                                                                                                                                          

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere clausules voor Ondernemers als aanvulling op de algemene voorwaarden

 

14.   Algemeen

 

14.1Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de hiernavolgende voorwaarden niet van toepassing zijn op Consumenten, doch enkel aanvullend op Ondernemers, waarbij ook de bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing blijven.

 

15.   Betaling

 

15.1  Voor Ondernemers worden prijzen steeds opgegeven in euro en zijn deze steeds exclusief alle belastingen, B.T.W. en taksen, zoals aangegeven en de prijzen zijn EX-WORKS (INCOTERMS).  De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing.

 

15.2  De bepalingen van art. 6.1 gelden ook voor de overeenkomst aangegaan met Ondernemers. 

 

15.3De Ondernemer is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen of om een bedrag in te houden, om welke reden dan ook.

 

16.   Levering

 

16.1Indien de levering niet kan geschieden door de schuld van de Ondernemer, is Tolivas gerechtigd over te gaan tot ontbinding door de loutere verzending van een aangetekend schrijven indien de Ondernemer de levering niet mogelijk maakt binnen de 10 Dagen na hiertoe te zijn aangemaand. De Ondernemer is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs (incl. BTW), waarbij het bedrag van het eventueel betaalde voorschot daarvan in mindering gebracht kan worden.

 

17.   Garantie

 

17.1Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Ondernemer vanaf de betaling van de factuur en alleszins uiterlijk op het ogenblik van de levering.

 

17.2Andere klachten dan deze zoals voorzien in art. 7.7 en die geuit worden door de Ondernemer, dienen om ontvankelijk te zijn per aangetekend schrijven toe te komen bij Tolivas: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering die niet onmiddellijk ontdekt kon worden, zo snel als mogelijk na de levering en alleszins uiterlijk binnen de 24 uur na de levering (van het Product en/of de Dienst),  (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 10 (tien) werkdagen nadat de Ondernemer hier kennis van kreeg of had kunnen krijgen.

 

17.3Onverminderd het voorgaande en de algemene bepalingen, kan Tolivas uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor (verborgen) gebreken (i) indien wordt aangetoond dat het gebrek in de kiem reeds aanwezig was op het ogenblik van de levering en (ii) op voorwaarde dat het gebrek zich manifesteert binnen de drie (3) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van de levering (van het Product en/of de Dienst) en op voorwaarde dat de vordering in rechte wordt ingesteld uiterlijk binnen de  zes (6) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van levering. Partijen zullen samen naar een oplossing zoeken, doch de waarborg is in ieder geval beperkt tot het vervangen van het gebrekkige onderdeel, voor zover vervanging mogelijk is, of tot het vervangen van het Product waarbij wel een vergoeding betaald moet worden door de Ondernemer wegens vetusteit. Indien vervanging niet mogelijk is, beperkt de waarborg zich tot de terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige Product en/of Dienst, voor zover dit laatste mogelijk is, onder aftrek van de waardevermindering ingevolge vetusteit, dan wel onder aftrek van het voordeel dat de Ondernemer heeft verkregen.

 

17.4Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid, het opzettelijk toebrengen van schade of verkeerd gebruik of bewaring (door de Ondernemer zelf of door derden), zijn voor rekening van de Ondernemer. Evenmin is Tolivas aansprakelijk wanneer een wijzigingen zijn verricht aan het Product en/of Dienst na de vaststelling, vooraleer Tolivas de mogelijkheid had het gebrek te inspecteren.

 

18.   Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

 

18.1Iedere inbreuk door de Ondernemer op enige bepaling van artikel 8 zal automatisch en van rechtswege aanleiding geven tot het verschuldigd zijn door de Ondernemer van een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 EUR per inbreuk, te vermeerderen met 250 EUR per dag dat de inbreuk voortduurt, betaalbaar aan Tolivas, onverminderd het recht van Tolivas om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen.

 

19.   Bevoegde rechtbank

 

19.1In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken voor de locatie Hasselt bevoegd. Indien Tolivas evenwel eiser is, behoudt zij zich het recht voor de zaak voor een andere rechtbank te brengen die krachtens het gemeen recht bevoegd is.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUS

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van CommV Sara Torfs, met zetel gevestigd te 2600 Berchem, Ringlaan 1 bus 7 en met ondernemingsnummer 0524.831.168 (hierna: “Tolivas”) aan een klant, en op elke overeenkomst aangegaan tussen Tolivas en de klant (hierna: de “Klant”), en dit met betrekking tot het geven van cursussen die niet online georganiseerd worden (hierna: de “Diensten”).
  • De opdracht of de bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden van Tolivas. Bijzondere, van de voorwaarden van Tolivas afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Tolivas aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen en merkt reeds op dat dit voor haar een essentieel gegeven is.
 2. Aanbod – bestellingen – overeenkomsten
  • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden Tolivas niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De presentatie van de Diensten zijn steeds een vrijblijvende uitnodiging om Tolivas te contacteren met oog op een eventuele bestelling van de Diensten bij Tolivas, zonder dat dit Tolivas op enigerlei wijze bindt.
  • Tolivas behoudt zich het recht voor aanpassingen te maken betreffende het concept of de specificatie van het de Diensten indien dit haar nodig blijkt om de kwaliteit van de Diensten te garanderen of te verbeteren.
  • In aanbiedingen tracht Tolivas haar aangeboden Diensten aan de Klant steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Indien Tolivas gebruik maakt van afbeeldingen, worden de aangeboden diensten zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt voor Tolivas. Tolivas is voor de informatie m.b.t. de samenstelling, de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de aangeboden Diensten gehouden tot een middelenverbintenis.
 3. Prijzen en facturatie
  • Prijzen worden steeds opgegeven in euro. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Het is de Klant niet toegestaan bepaalde bedragen in mindering te brengen van de factuur
  • Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven, binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de Klant. De op de factuur vermelde prestaties worden dan eveneens onweerlegbaar  geacht aanvaard te zijn.
  • Bij laattijdige betaling van een factuur (“wanbetaling”), zal het factuurbedrag van vermeerderd worden met een interest gelijk aan de interest die van toepassing is overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met een schadebeding van 10% van het bedrag van de hoofdsom van de factuur (incl. BTW), met een minimum van 125,00 EUR.
  • In geval van wanbetaling kan Tolivas te allen tijde opteren om, van rechtswege, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door loutere verzending van een aangetekend schrijven, alsook is deze gerechtigd om de prestaties en/of andere leveringen op te schorten.
 4. Uivoering
  • Tolivas zal de Diensten uitvoeren volgens de regels van de kunst. Op haar rust een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
  • De Klant verstrekt alle nodige informatie en documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten en zal medewerking verlenen aan de uitvoering van de Diensten zoals vereist, in overeenstemming met de toepasselijke regels en wetgeving. De Klant verbindt zich ertoe om toegang te geven tot alle ruimtes en middelen die nodig zijn om de Diensten uit te voeren.
  • Klachten omtrent de kwaliteit en/of kwantiteit van de Diensten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk toe te komen bij Tolivas uiterlijk binnen de 72 uur na levering van de Diensten
 5. Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle intellectuele (eigendoms- en andere) rechten m.b.t. de Diensten, de inhoud ervan (hierna ook de “Eigendom van Tolivas”), behoren exclusief toe aan Tolivas. Het is de Klant verboden de Eigendom van Tolivas op te slaan (behoudens voor eigen gebruik en voor een beperkte duur), te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren, verzenden, verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te claimen en/of te verlenen aan derden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tolivas. Het is verboden opnames te maken van de Diensten, zonder schriftelijke toestemming van Tolivas.
  • Alle intellectuele (eigendoms- en andere) rechten op en met betrekking tot de opleidingen, cursussen, de inhoud ervan en het daar bijhorende materiaal, zoals, doch niet beperkt tot, beelden, presentaties, voorstellingen, dia’s, slides, tekeningen, grafieken, illustraties en andere elementen weergegeven op voormeld materiaal (hierna ook het “Materiaal”), fysiek, op papier, elektronisch, of op eender welke andere wijze, behoort toe aan Tolivas. Voormelde opleidingen, cursussen, hun inhoud en het Materiaal mogen niet, geheel noch gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen, meegedeeld, doorgegeven of in enige vorm verspreid worden, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Tolivas.
  • Iedere inbreuk door de Klant op enige bepaling van dit artikel zal automatisch en van rechtswege aanleiding geven tot het verschuldigd zijn door de Klant van een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 EUR per inbreuk, te vermeerderen met 250 EUR per dag dat de inbreuk voortduurt, betaalbaar aan Tolivas, onverminderd het recht van Tolivas om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen.
 6. Aansprakelijkheid
  • Tolivas is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant welke het onmiddellijke en directe gevolg is van opzet, een aan Tolivas toe te rekenen zware fout, met uitsluiting van lichte fouten en/of nalatigheden (zelfs indien strijdig met de regels van de kunst) en voor schade die het onmiddellijke en directe gevolg is van opzet of grove schuld van de aangestelden of lasthebbers van Tolivas. Tolivas kan nooit aansprakelijk worden gesteld tot vergoeding van gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies of hinder, vorderingen van klanten, werkloosheid van het personeel van de Klant, reputatieschade, boetes of sancties opgelegd aan de Klant of enige andere indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit om het even welke oorzaak of reden. De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Tolivas wordt – behoudens de correcte uitvoering in natura door Tolivas – in ieder geval beperkt tot de overeengekomen prijs, met een absoluut maximum van 5.000,00 EUR (waarbij de Klant erkent dat bij de prijszetting rekening werd gehouden met deze aansprakelijkheidsbeperking).
  • De aansprakelijkheid van Tolivas kan uitsluitend worden ingeroepen indien de Klant binnen de 72 uren na de Diensten, Tolivas hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft. Bij gebreke aan zulke mededeling, vervalt ieder recht van de Klant.
  • Onverminderd het voorgaande, kan Tolivas door de Klant nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of nalatigheid in zoverre geen vordering in rechte is ingesteld binnen zes (6) maanden na levering van de Diensten. Zulke vordering is alsdan onontvankelijk.
  • Indien Tolivas de levering niet kan uitvoeren wegens omstandigheden buiten haar wil, zoals, maar niet uitsluitend, problemen bij haar toeleverancier/onderaannemer, technische problemen (bv. computerstoringen, internetverstoringen), arbeidsconflicten, ziekte van haar bestuurder, brand, mobilisatie, inbeslagneming, natuur- en/of andere rampen, pandemieën, verhindering van het vervoer of problemen bij de douane, zware ongevallen, gebrek aan of onbeschikbaarheid van materialen of drijfkracht zoals brandstof, elektrische stroom, gas of andere elementen noodzakelijk voor de uitvoering, dan is zij vrijgesteld van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt wederkerig voor de verplichtingen in hoofde van de Klant. In dat geval, en indien deze overmacht langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is.
 7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – GDPR
  • Tolivas zal in het kader van de contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens verwerken. Dit zal desgevallend gebeuren volgens de instructies van de Klant en voor het doel waarvoor ze ter beschikking werden gesteld in het kader van het uitvoeren van de opdracht. Tolivas zal persoonsgegevens aan derden enkel meedelen indien daartoe door de Klant uitdrukkelijke toestemming werd gegeven, bv. aan de uitvoerder. De partijen komen overeen dat de Klant optreedt als “verwerkingsverantwoordelijke” en Tolivas als “verwerker”, zoals bepaald in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de toepasselijke nationale wetgevingen (tezamen de “Privacywet”). Partijen verbinden er zich toe zich te houden aan al de bepalingen van de Privacywet. Partijen zullen al de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens verkregen in uitvoering van de opdracht voldoende te beveiligen. Partijen zullen persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding, transfer of toegang, misbruik en elke andere vorm van onwettige verwerking (hierna: “Data Breach”). In geval van een Data Breach zullen partijen  onmiddellijk verwittigen. Partijen zullen tevens alle maatregelen nemen om de Data Breach te stoppen en te vermijden in de toekomst. Tolivas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de Klant voor inbreuken op de Privacywet waaraan zij geen deel heeft gehad, alsook voor enige verwerking van persoonsgegevens door Tolivas op instructie van de Klant dan wel noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten, behoudens in geval van fraude en/of kwaadwillig opzet.
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  • De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één van de contractuele bepalingen brengt op geen enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige contractuele bepalingen in het gedrang. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling wordt nagestreefd.
  • Op eventuele geschillen is altijd het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van haar regels van internationaal privaatrecht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken voor de locatie Hasselt bevoegd. Indien Tolivas evenwel eiser is, behoudt zij zich het recht voor de zaak voor een andere rechtbank te brengen die krachtens het gemeen recht bevoegd is.

 

 

Bestel nu